Mano Aukštesnioji jėga

Susikurkite savo asmeninį puslapį, blog'ą, dienoraštį... kaip bevadintume...

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-02-27 21:29:48

Dievas – mūsų guodėjas
Tai aš, tai aš esu tas, kuris jus guodžia! Izaijo 51,12


Paguodą rasti galima net ir gedėjime, nes gedulo apimtam žmogui Dievas duoda giesmę. Dievo artumas mūsų gyvenime gedulą paverčia giesme – ir toji giesmė yra paguodos giesmė. Tai tokia paguoda, kuria paguostas vienas anglas, stovėdamas prie bombos išraustos duobės, kur kadaise stovėjo jo namas, sugebėjo ištarti: „Po galais! Nuo seno svajojau turėti rūsį. Dabar galėsiu pasistatyti kitą namą – tokį, apie kokį nuo seno ir svajojau!“ Tai tokia paguoda, kuria paguosta viena jauno bažnyčios tarnautojo našlė netoli mūsų esančioje bažnyčioje įstengė eiti ir išdėstyti pamoką mergaitėms sekmadieninėje mokykloje savo vyro laidotuvių dieną. Jos gedulas buvo kitoks – jis nebuvo beviltis. Tai buvo gedėjimas su tikėjimu Dievo gerumu ir išmintimi. Jisai skatina tikėti, kad dangiškasis mūsų Tėvas nedaro klaidų.


Dienos malda
Dangiškasis Tėveli, kas žino, kokia agonija ir sielvartas Tau teko dėl Tavo mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus paaukojimo. Ačiū Tau už paguodą, kurią Tu teiki visiems Tave mylintiems.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-02-29 21:15:50

Dievas dovanoja amžinąjį gyvenimą
Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems [...] kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą. 1 Jono 5,13


Visai neseniai man teko skaityti, kad norint saugiai nugabenti vieną žmogų į Marsą, mūsų šaliai tai kainuos apie šimtą milijardų JAV dolerių. Kad mes, nusidėjėliai, galėtume patekti dangun, Dievui tai kainavo kur kas daugiau – neįkainojamą Jo viengimio Sūnaus kraują. Paragaudamas mirties už kiekvieną žmogų, Jėzus prisiėmė ant savęs mums skirtą bausmę ir ištrynė mūsų kaltę. Dabar Dievas gali mums atleisti. Dėkingumo apimtas Paulius sušuko: „Jis pamilo mane ir paaukojo save už mane!“ Ar galite pakartoti šiuos jo žodžius? Jei taip padarysite, manau, kad jums irgi širdy sukils dėkingumas ir jūs pajusite Dievo meilę. Pamėginkite ir įsitikinkite patys. Biblija moko, kad jūs galite būti visiškai tikri dėl savo išgelbėjimo, neabejoti savo išganymu.


Dienos malda
Tėve, nors mano ribotas protas ir nepajėgia suprasti visų Evangelijos slėpinių, dėkoju Tau už išgelbėjimo tikrumą ir užtikrintumą per Kristų.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-01 21:32:26

Apmąstykite Šv. Raštą
Kaip gali jauni žmonės nepalūžti savo kelyje? – Laikydamiesi tavo žodžių. Psalmynas 119,9


Daugelio sunkumų, su kuriais susiduriame mes, krikščionys, šaknys glūdi Biblijos neišmanyme: mes per mažai ją skaitome ir nagrinėjame. Tikrai nederėtų akimis perbėgti vieną skyrių tik tam, kad nuramintume sąžinę. Dievo Žodis turi įsišaknyti, pasislėpti mūsų širdyse! Kelios giliai apmąstytos eilutės žmogaus sielai gali atnešti žymiai daugiau naudos, nei greitosiomis perskaitytas ilgiausias tekstas. Nenusiminkite, jei ne viską skaitydami suprantate. Skaitykite toliau. Ilgainiui Šv. Dvasia apšvies jus ir leis suprasti, kas perskaityta. Biblijos skaitymas, be kita ko, vertingas dar ir tuo, kad apvalo širdį ir protą.


Dienos malda
Viešpatie, meldžiu, kad Tavo Žodžio turtai apšviestų mane ir nugrimztų į pačias mano sielos gelmes.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-02 21:18:12

Tiesumas ir nuoširdumas
Tu mėgsti tiesą (nuoširdumą, tikrumą – kt. vert.) širdyje ir slaptoje mokai mane išminties. Psalmynas 51,6 (K. Burbulio vert.)


Biblija moko, kad žmogaus tiesumas ir nuoširdumas yra neatsiejami nepriekaištingo, tyro elgesio požymiai. Biblija moko, kad mums nederėtų dėtis kuo nors kitu, bet ragina būti tokiais, kokie esame, tikrais. Su kokia gilia panieka Kristus smerkė Rašto aiškintojų ir fariziejų veidmainiškumą. Kalno pamoksle Jis pasmerkė veidmainišką aukojimą, maldą ir pasninką. Mes turėtume tiesiai šviesiai, atvirai kalbėti apie praeities pasiekimus savo srityje. Dievas neprašo mūsų menkinti faktų (nes tai irgi būtų neteisybė), tačiau Jis nenori, kad mes išpūstume savo pasiekimus ar dovanas mintyse ar balsiai. Melas yra viskas, kas prieštarauja grynai tiesai.


Dienos malda
Viešpatie, labai lengva pagražinti tiesą. Suteik man savo išminties būti tiesiu ir nuoširdžiu žmogumi kiekviename gyvenimo etape
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-03 19:58:23

Dievas – gyvybės davėjas
Dievas sukūrė pasaulį ir visa, kas jame. Hebrajams 1,2 (TLB)


Galėtume pateikti aibę argumentų, įrodančių Dievo buvimą. Mokslinių faktų, bylojančių apie Dievo egzistavimą, tikrai nestinga: pvz., tai, kas juda, turi būti pajudinta, nes judėjimas yra materijos reakcija į jėgą. Materijos pasaulyje negali būti jėgos be gyvybės, o gyvybė suponuoja, kad yra būtybė, skleidžianti tą jėgą, kuri visa išjudina, – tai byloja, pvz. potvyniai ir atoslūgiai, planetų judėjimas ir pan. Kitas argumentas tvirtina, kad niekas negali būti savo paties egzistavimo priežastis ir tikslas. Jei kažkas būtų savo paties egzistencijos priežastis ir tikslas, tai turėtų atsirasti anksčiau už save ir pašaukti save į būtį. O tai jau būtų absurdiška. Dar yra tam tikri visatos dėsniai: mes stebime, kaip negyvi objektai (pvz., žvaigždės ar planetos), juda tam tikra tvarka, pagal tam tikrus dėsnius. Akivaizdu, kad toksai darnus judėjimas negali būti atsitiktinis, bet yra kažkieno numatytas. Negyvas, neprotaujantis objektas negali judėti apgalvotai. Strėlė be lanko ir lankininko būtų visiškai bevertė. Kas negyviems objektams yra iš anksto nubrėžęs kryptį ir numatęs tikslą? Tai Dievas! Jis yra už viso to slypinti, visa skatinanti iš išjudinanti gyvybės jėga.


Dienos malda
Viešpatie, puikiai suvokiu, kad be Tavo teikiamos gyvybės jėgos mano gyvenimas būtų nenaudingas. Gaivink ir skatink mane savo Šventąja Dvasia, kad pašlovinčiau Tave visu tuo, ką darau.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-04 20:50:57

Jėzus grįžta
Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas [...] Viešpats negaišta ištesėti pažado (apie sugrįžimą), kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų (suteikia daugiau laiko nusidėjėliams atgailauti). 2 Petro 3,8-9 (su išplėstiniu TLB vertimu)


Žmonės klausinėja: „Tai kurlink suka žmonijos istorija?“ Jei atidžiai nagrinėsite Šv. Raštą, pamatysite, kad tai Dievas suka likimo laikrodžio rodykles. Pasaulyje siaučiant sumaiščiai, visagalio Dievo ranka juda, įgyvendindama Jo nekintantį planą ir užmojį. Jėzus Kristus dar kartą sugrįš į šią žemę. Kristus visa valdo. Jis tars ir galutinį žodį. D. Vitfildas, žymus anglų evangelistas, yra pasakęs: „Aš kiekvieną mielą dieną laukiu grįžtančio Dievo Sūnaus.“ Tačiau tas žmogus nesėdėjo rankų sudėjęs, o karštai skelbė Kristaus evangeliją.


Dienos malda
Tėve, sergėk mane nuo apkiautimo. Gaivink mane ir skatink skelbti Tavąją išgelbėjimo žinią kiekvienam, kuris tik turės noro klausytis, iki pat mano mirties arba Tavojo sugrįžimo dienos.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-05 14:14:07

Tarno gyvenimas
Jis leidosi į kelionę vykdyti, ką VIEŠPATS jam buvo įsakęs. 1 Karalių 17,5


Būdami Dievo pasiuntiniai, gyvenime dažnai jausimės palikti vieni. „Visi mane paliko,“ – rašo Paulius. Tai kaina, kurią mums tenka mokėti. Evangelijoje daug vietos palikta vienatvei: tačiau nors ir vieni, jūs nesijausite vieniši, nes jums patarnaus pati Dievo Dvasia, kaip kad Elijui patarnavo prie Kerito upelio. Tikras Dievo pasiuntinys visuomet jaus naštą. Jeigu jis iš tikro yra indas, per kurį veikia Viešpats, tai savo širdy jaus nuolatinį rūpestį už kitų sielas ir visur nešiosis tą naštą, kuria, deja, negalės su niekuo pasidalyti, bet kuri iškart kris į akis.


Dienos malda
Visagali Dieve, taip, kaip Tavoji Dvasia nužengė ant Elijo, taip ir aš nebūsiu vienišas eidamas Tavo tarnybą.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-06 14:35:54

Tikinti širdis
Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Romiečiams 10,9


Širdis yra centrinis kraujo apytakos organas. Dar šis organas dažnai minimas kaip žmogaus jausmų, nusiteikimų simbolis, išgyvenimų centras, vidaus pasaulis. Kadangi širdis – centrinis ir vienas svarbiausių organų žmogaus kūne, Biblija jį vadina gyvenimo šaltiniu – „širdis“ ir „gyvenimas“ arba „gyvybė“ tokiame kontekste jau yra sinonimiški žodžiai. Kai Biblijoje skaitome: „Sūnau, atiduok man savo širdį!” – tai nereiškia, kad turime išsilupti iš krūtinės fizinę širdį ir įteikti ją Dievui. Tai reiškia, kad Jam turime patikėti savo gyvenimą – atiduoti visa, ką turime. Ateidami pas Kristų, mes pritariame Jam ne tik savo protu, savo galva, bet ir patikime širdimi. Mes galime turėti žinių apie Kristų kaip istorinę asmenybę ir tikėti protu, kad toks žmogus iš tikro gyveno. Tačiau „gelbstintis tikėjimas“ persmelkia visą asmenybę – žmogus patiki širdimi, valia, emocijomis, protu. Visa tai pavedama Kristui.


Dienos malda
Viešpatie, tikiu ir džiaugiuosi žinodamas, kad Tu esi gyvas ir kad esi mano Atpirkėjas!
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-07 19:15:19

Dieviškas standartas
Nes išgelbėjimas, kylantis iš pasitikėjimo Kristumi, yra visai netoli mūsų, ranka pasiekiamas. Romiečiams 10,8 (TLB)


Kristus sako, kad žmogui laimė pripažinti savo dvasinį vargą, nes šitaip jis įsileidžia Dievą į savo sielą, atveria savo širdies duris. Biblija moko, kad mūsų siela sunkiai serga. Ją apnikusi liga yra visų pasaulio blogybių ir sunkumų šaltinis. Ji kelia suirutę ir žlugdo mūsų gyvenimą. Ir ta liga vadinasi nuodėmė. Mums nepatinka tarti to žodžio. Visi esame išdidūs. Mums nepatinka prisipažinti, kad mums kažkas negerai, kad esame susikirtę. Bet Dievas sako, kad „visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės.“ Mes neįstengiame gyventi pagal Dievo užbrėžtus standartus. Niekur nedingsim: mes privalome išpažinti savo nuodėmes – toks būtų pirmasis žingsnis į laimę, ramybę ir pasitenkinimą.


Dienos malda
Išdidumas ilgai neleido pripažinti, kad man reikia Tavęs, Viešpatie. Padėk man kasdien suvokti, kad be Tavęs esu niekas.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-09 20:59:37

Tikrasis Tu
[...] kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse... Efeziečiams 3,17


Ekspertai mus įspėja, kad mūsų visuomenė serga. Žmogišką silpnumą jie skatina gydyti nebrangiu būstu, įvairiomis išmokomis, integruotu švietimu ir palankiomis psichologinėmis sąlygomis. Tačiau mes puikiai žinome, kad tai tik lašas jūroje. Pasauliui reikia iš esmės pasikeisti. Visuomenei reikia keistis. Tautai reikia keistis. Tačiau niekas nepasikeis, jei visų pirma keistis nepradėsime mes. O mes nesiryšime keistis tol, kol gerai neįsižiūrėsime į savo sielos atvaizdą. Savo akimis pamatę sielos dėmes, turime pripažinti, kad žmogiška prigimtis yra su defektu – žmogus iš prigimties linkęs klysti į šoną, daryti pikta, ir tas polinkis kyla iš natūralaus maišto prieš Dievą. Nenoriu čia pamokslauti, tiesiog pateikiu paprastą paaiškinimą apie žmogišką prigimtį. Norėčiau pridurti, kad visus atsakymus atveria tiktai asmeninis ryšys su Dievu.


Dienos malda
Dieve, beprasmiška man slėpti nuo Tavęs savo tikrąjį veidą. Viešpatie Jėzau, šiandien Tavo akivaizdoje išlieju visas mano širdyje susikaupusias mintis ir jausmus.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-11 12:34:21

Žodžio galia
Taigi būkite klusnūs Dievui! Jokūbo 4,7


Jūs turite liežuvį ir balsą. Tai kalbos instrumentai, kurie gali būti pasitelkti destruktyviai arba konstruktyviai veiklai. Liežuviu žmonės šmeižia, niurzga, riejasi, ėda kitus, ginčijasi. Pavestas Dievo Dvasiai, šis mūsų kalbos padargas gali tapti laiminimo ir gyriaus instrumentu. Jokūbo laiške sakoma: „Jei mes įbrukame žąslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną“ (Jokūbo 3,3). Kai paklūstame Kristui ir savo gyvenime pradedame taikyti Jo principus, leidžiame Jam pažaboti maištingą, netikusią mūsų prigimtį. Mes tampame sutramdyti, nuolankūs, ramesni, tinkami Šeimininko tarnybai.


Dienos malda
Aš noriu būti Tavo sutramdytas, Viešpatie Kristau. Pakirpk mano išdidumą, kliudantį man visiškai atsiduoti Tau.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-12 12:15:00

Dvasinė branda
Aš, broliai, tegalėjau kalbėti jums [...] kaip kūdikiams Kristuje. 1 Korintiečiams 3,1


Yra žmonių, kurie seniai priėmę Kristų, tačiau taip ir nepasiekę dvasinės brandos. Bažnyčią jie lanko visą gyvenimą, tačiau niekaip netampa subrendusiais krikščionimis. Jie ir toliau pasilieka „dvasiniai vaikai“, „kūdikiai Kristuje“: jie menkai išmano Šv. Raštą, neturi noro melstis, kasdieniame gyvenime menkai vadovaujasi krikščioniškais principais. Sakyti „Nuo šiandienos suimsiu save į nagą ir pradėsiu gyventi kitaip“ labai kilnu, tačiau visiškai beprasmiška. Čia tas pats, kas tikėtis, kad lavonas staiga tartų: „Sutelksiu visą savo jėgą, pakilsiu iš karsto ir vėl būsiu gyvas žmogus.“ Tokiai kaitai reikia galingesnės jėgos: savo jėgomis neįstengsite įveikti savo įpročių ir pertraukti jus kaustančių grandinių. Čia jau reikalinga pagalba iš šalies. Jums reikia Kristaus! Biblija pasakoja apie tikėjimo tiltą, nevilties slėnį jungiantį su šlovingos Kristaus vilties kalnais. Šv. Raštas aiškiai parodo, kur mes stovime, tačiau tuo viskas nesibaigia. Dar jis parodo ir tai, kur galime būti Kristuje. Aišku, tobulą brandą įmanoma pasiekti tik Kristaus buvime, tačiau kaip krikščionis jūs turite augti ir tobulėti diena iš dienos.


Dienos malda
Viešpatie, vesk mane šiandien taip, kad bręsčiau kaip krikščionis. Leisk man pažinti Tave ir Tavo tobulą, man skirtą valią.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-14 22:19:52

Laimės paslaptis
Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Mato 6,34


Anglų karalius Jurgis V vieno savo bičiulio Biblijos priešlapyje užrašė tokius žodžius: „Laimė nėra daryti tai, kas tau patinka. Laimė yra pamėgti tai, ką turi padaryti.“ Daugelis mano, kad laimė – apgaulinga tarsi žaltvykslė ir gali būti atrasta tik po ilgų, neatlyžtamų paieškų. Tačiau iš tikrųjų ji randama neieškant. Pati laimė nėra galutinis tikslas. Aukso puodynių nerasi vaivorykštės gale, kaip manydavome būdami vaikai, prisiklausę pasakų. Auksas kasamas iš žemės arba išplaunamas, kruopščiai sijojant smėlį kalnų upeliuose. Jėzus kartą savo mokiniams pasakė: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta.“ „Visa kita“ yra tai, kas daro mus laimingus, patenkintus ir paskatina pasijusti saugiai – valgiai, gėrimai, drabužiai, stogas virš galvos ir t. t. Jėzus mums prisakė visų pirma nepulti siekti šitų dalykų, neužsibrėžti to kaip pagrindinio gyvenimo uždavinio, bet pirmiausia ieškoti Dievo karalystės, o tada automatiškai bus patenkinti ir anie poreikiai. Štai tokia paprasta laimės paslaptis!


Dienos malda
Atleisk man, Tėve, už tas akimirkas, kai be reikalo rūpinuosi ir jaudinuosi. Tu prižadėjai patenkinti visas mano reikmes.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-16 22:02:48

Pasitenkinimo paslaptis
[...] (meldžiu, kad pažintumėte), kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ja jis prižadino Kristų iš numirusių. Efeziečiams 1,19-20


Jėzus savo mokinius perspėjo, kad pasaulis jų neapkęs, kad jie bus tarsi avys tarp vilkų: juos suiminės, plaks, išstatys priešais valdytojus ir karalius. Tikinčiuosius persekios net jų artimieji! Taip, kaip pasaulis neapkentė ir persekiojo Kristų, lygiai taip pat jis elgsis ir su Jo tarnais. Tūkstančiai krikščionių jau yra patyrę išmėginimuose atrandamą pasitenkinimą ir džiaugsmą. Vieni laimingiausių krikščionių, kuriuos pažįstu, yra žmonės, kurie visą gyvenimą vargo ir patyrė kančias. Jie galėjo laisviausiai dūsauti ir skųstis, kad jiems neprieinamos tam tikros privilegijos ir malonumai, kurių sulaukia kiti, tačiau išmoko išlikti dėkingi ir žymiai labiau džiaugtis nei tie, kurie yra klestintys, galingi ir stiprūs. Visais amžiais krikščionys išmokdavo atrasti džiaugsmą išbandymo valandą. Tokiomis aplinkybėmis, kurios daugumą pargriauna ant menčių, tikintieji netgi išmoko pakilti virš jų tiek, kad tos aplinkybės pasitarnautų Kristaus šlovei ir garbei.


Dienos malda
Viešpatie Jėzau, neleisk mums pamiršti, kad turėtume nuolatos džiaugtis Tavimi. Padėk mums pakilti virš susiklosčiusių aplinkybių, kad ir kokios jos mums atrodytų beviltiškos. Leisk regėti Tave kaip mūsų viltį ir džiaugsmą.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

Re: Mano Aukštesnioji jėga

mindogas » 2016-03-17 21:24:32

Regėjimas akliesiems
Viena žinau: buvau aklas, o dabar regiu. Jono 9,25


Iš visos širdies stengiuosi paaiškinti, koks džiaugsmas yra sekti paskui Kristų: tas jaudulys, tas virpulys iš laimės, tas linksmumas... Aš žinau, iš kur atėjau, kodėl esu čia ir kur einu! Egzistuoju ne šiaip sau, o su tikslu. Ir kiekvieną mielą rytą keliuosi, žinodamas, kad nuveiksiu ką nors reikšmingo. Visaip stengiuosi tau paaiškinti, ką atradau Jėzuje Kristuje, Šv. Rašte ir Dievo artume, o tu sakai: „Nieko panašaus aš nematau.“ Ir nieko nuostabaus! Juk esi aklas. Kaip, pavyzdžiui, neregiui paaiškinti, kas yra televizija? Šiek tiek jisai supras, tačiau daug kas liks neaišku. Kaip aklam paaiškinti, kas yra saulėlydis? Pirmiau nuo akių turi nukristi jas dengiantys „žvynai“, o juos pašalinti gali tiktai Kristus. Jis gali atverti akis, ir tada į pasaulį tu pažvelgsi visai kitaip. Jei leisi Jam atverti dvasines akis, prieš tave atsivers plotmė, apie kurios egzistavimą nė neįtarei.


Dienos malda
Viešpatie Jėzau, aš dėkoju tau už Tavo galią atverti dvasines akis kiekvienam, kuris tik pasitiki Tavimi.
url=http://www.supermama.lt/liniuote/vaikas/]Paveikslėlis[/url]
Senbuvis
 
Pranešimai: 2483
Užsiregistravo: 2012-12-28 13:21:49
Miestas: Siauliai

AnkstesnisKitas

Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių
cron